δ-Φίλος 2 Ενότητες

Η εφαρμογή δ- Φίλος 2 περιέχει τις παρακάτω ενότητες:.

 •  Συναλλασσόμενοι
 • Λογαριασμοί εμπορικού
 • Λογαριασμοί εμπορικού
 • Διαχείριση αξιογράφων
 • Παραστατικά αγορών πωλήσεων
 • Χρηματοοικονομικά παραστατικά
 • Συμφωνίες πληρωμής
 • Παραστατικά αποθήκης
 • Παραστατικά λογαριασμών
 • Παραστατικά χρεοπίστωσης λογαριασμών
 • Δελτία καταγραφής ειδών
 • Δελτία παραλαβής προϊόντων
 • Δελτία ποιοτικού ελέγχου
 • Δελτία μεταφοράς
 • Φάκελλοι παραστατικών
 • Συμβάσεις
 • Διαστάσεις
 • Παρτίδες
 • Εγγυοδοσία – Συσκευασίες
 • Καταστάσεις φόρτωσης
 • Τιμολογιακές πολιτικές
 • Εναλλακτικές μονάδες μέτρησης
 • Εναλλακτικοί κωδικοί ειδών
 • Παράγωγα παραστατικά από είδη
 • Εγγραφές προβλέψεων
 • Χρηματοροή
 • Όρια τιμολόγησης
 • Μαζική τιμολόγηση
 • Αντιστοίχιση κινήσεων λογαριασμών
 • Δελτία ζύγισης
 • Διαχείριση ΠΕ.ΚΑ.και ΜΔΔ
 • Αντλίες πρατηρίων υγρών καυσίμων
 • Σφαγεία
 • Σημειώματα – Αυτοκόλλητα
 • Λοιπά τερματικά
 • Γενική λογιστική
 • Ισολογισμός
 • Βιβλία Α & Β κατηγορίας
 • Πάγια στοιχεία
 • Παραγωγή επίπεδο 1
 • Κοστολόγηση εμπορικού
 • Εισαγωγές / Εξαγωγές δεδομένων