Παραστατικά αγορών πωλήσεων

Βασικές λειτουργίες παραστατικών αγορών πωλήσεων:

 • Έκδοση μηχανογραφημένων παραστατικών
 • Καταχώριση χειρόγραφων παραστατικών
 • Καταχώριση παραστατικών προς εκτέλεση
 • Ακύρωση παραστατικών
 • Μερικός ή πλήρης μετασχηματισμός παραστατικών
 • Μαζικός μετασχηματισμός παραστατικών
 • Συγκέντρωση και μαζικός μετασχηματισμός παραστατικών
 • Μετασχηματισμός παραστατικού προσφοράς ειδών
 • Μετασχηματισμός φύλλων παραγγελιών πωλήσεων
 • Μετασχηματισμός δελτίων παραλαβής αγροτικών προϊόντων
 • Μετασχηματισμός εντολών εργασίας
 • Μαζική έκδοση παραστατικών προς εκτέλεση
 • Έκδοση ή αυτόματη καταχώριση παράγωγου παραστατικού

Δυνατότητες επεξεργασίας παραστατικών αγορών πωλήσεων:

 • Βασικά
  • Κοινό παράθυρο εισαγωγής παραστατικών αγορών και παραστατικών πωλήσεων
  • Πολλαπλά ανοικτά παράθυρα επεξεργασίας. Σε κάποιο παράθυρο καταχωρούμε ένα τιμολόγιο αγορών, σε ένα δεύτερο εκδίδουμε μία απόδειξη λιανικής πώλησης (σε αναμονή πελάτη), σε ένα τρίο εκδίδουμε ένα τιμολόγιο πώλησης, κοκ.
 • Λογαριασμοί
  • Αναζήτηση λογαριασμού πελάτη, προμηθευτή ή παραγωγού με κωδικό, επωνυμία ή ΑΦΜ ή μέρος αυτών ή εμφάνιση παραθύρου (F5) για αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια.
  • Αλλαγή διεύθυνσης παράδοσης από τις υφιστάμενες του τρέχοντος λογαριασμού.
  • Εισαγωγή νέου λογαριασμού πελάτη, προμηθευτή ή παραγωγού .
 • Είδη
  • Αναζήτηση είδους με κωδικό ή περιγραφή, μέρος αυτών ή εμφάνιση παραθύρου (F5) για αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια.
  • Αναζήτηση είδους βάσει οποιουδήποτε εναλλακτικού κωδικού είδους ή σάρωση γραμμωτού κώδικα ή Εμφάνιση παραθύρου εναλλακτικών κωδικών ειδών (SHIT + F5). (Ενότητα εναλλακτικοί κωδικοί ειδών).
  • Εισαγωγή νέου είδους αποθήκης.
  • Βασική ποσότητα και εναλλακτική ποσότητα, υπολογισμός εναλλακτικής ποσότητας από βασική ή το αντίστροφο, υπολογισμός ποσότητας βάσει τύπου υπολογισμού (F5 στο πλαίσιο της ποσότητας). (Ενότητα εναλλακτικές μονάδες μέτρησης)
  • Υπολογισμός ποσότητας είδους βάσει της καθαρής αξίας  αυτού, εάν έχει ορισθεί ανάλογα στο είδος.
  • Αύξηση ή μείωση τη ποσότητας στην βασική μονάδα μέτρησης κατά την προτεινόμενη ποσότητα αγορών ή πωλήσεων του είδους (Πλήκτρα + ή – του αριθμολογίου).
  • Αποφορολόγηση τιμής στο πλαίσιο Τιμή μονάδος
   Τιμή F8, Π.χ. 118 F8 = 100
  • Αποφορολόγηση τελικής αξίας στο πλαίσιο Καθαρή αξία
   Αξία F8, Π.χ. 118 F8 = 100
  • Ιστορικό τιμών πώλησης του τρέχοντος είδους για τον τρέχοντα πελάτη ή για όλους του πελάτες (F7 στο πλαίσιο Τιμή μονάδος).
  • Εμφάνιση τιμών είδους (SHIFT + F7 στο πλαίσιο Τιμή μονάδος).
  • Δυνατότητα καταχώρισης ειδών Φόρων, Επιβαρύνσεων και Κρατήσεων (Ενότητα είδη ΦΕΚ)
  • Δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού Φόρων, Επιβαρύνσεων και Κρατήσεων των ειδών χωρίς να τις εισάγει ο χρήστης, αρκεί να έχουν ορισθεί ανάλογα στο είδος (Ενότητα αυτόματα είδη ΦΕΚ)
  • Δυνατότητα καταχώρισης παραστατικών δαπανών με είδη (Τύπος είδους Δαπάνη.
  • Δυνατότητα καταχώρισης παραστατικών παγίων (Ενότητα Πάγια εμπορικού).
  • Εμφάνιση παραθύρου ανάλυσης είδους (Περισσότερα).
 • Εκπτώσεις Ειδών
  • Έως τρία ποσοστά έκπτωσης ανά γραμμή είδους.
  • Ποσοστό έκπτωσης από σενάρια γραμμών τιμολογιακών πολιτικών.
  • Ποσοστό έκπτωσης παραστατικού (λογαριασμού).
  • Ποσοστό έκπτωσης τρόπου πληρωμής.
  • Ποσοστό έκπτωσης από σενάρια συνόλων τιμολογιακών πολιτικών.

Τα ποσοστά έκπτωσης από σενάρια γραμμών και συνόλων τιμολογιακών πολιτικών περιλαμβάνονται στην ενότητα Τιμολογιακές πολιτικές.

Αντιστοιχίσεις Κινήσεων

 • Αντιστοίχιση παραστατικών αγορών πωλήσεων με κινήσεις χρηματοοικονομικών παραστατικών ή απλών κινήσεων λογαριασμών.
 • Προβολή στοιχείων αντιστοίχισης κινήσεων.
 • Διαγραφή στοιχείων αντιστοίχισης κινήσεων και επαναδημιουργία.

Περιλαμβάνεται στην Ενότητα αντιστοιχίσεις κινήσεων λογαριασμών.

Άρθρα γενικής λογιστικής

 • Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας άρθρου γενικής λογιστικής.
 • Δυνατότητα προβολής του δημιουργηθέντος άρθρου ή σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού προβολή του άρθρου που θα δημιουργηθεί.
 • Διαγραφή του λογιστικού άρθρου.

Εκτυπώσεις παραστατικών

 • Άμεση εκτύπωση των μηχανογραφημένων παραστατικών (με ή χωρίς εξαγωγή σε αρχείο pdf, με ή χωρίς αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
 • Επανεκτύπωση παραστατικών χωρίς λήψη νέας συμβολοσειράς σήμανσης στοιχείων σε προτυπμμένο έντυπο ή σε λευκό χαρτί ή σε αρχείο ASCII.
 • Διαμόρφωση φορμών εκτύπωσης παραστατικών για εκτυπωτές ακίδων.
 • Διαμόρφωση φορμών εκτύπωσης παραστατικών για γραφικούς εκτυπωτές.

Λοιπά

 • Διαμόρφωση τύπων παραστατικών αγορών πωλήσεων από τον αντίστοιχο πίνακα.
 • Διαμόρφωση τιμών πώλησης (κοστολόγηση κατ’ άλλους) για τα είδη των παραστατικών αγορών (Περισσότερα).
 • Προβολή κατάστασης μετασχηματισμού του παραστατικού (Κανονικό, μερικώς μετασχηματισμένο, παράγωγο μετασχηματισμού, κλπ).
 • Προβολή στοιχείων μετασχηματισμού (μετασχηματίσθηκε σε, παρήχθη από)
 • Προβολή κατάστασης ακύρωσης του παραστατικού (Ακυρωμένο ή ακυρωτικό) και προβολή του αντίστοιχου παραστατικού.
 • Προβολή σχετικών παραστατικών.
 • Εγκρίσεις παραστατικών.
 • Σχόλια τιμολόγησης.

Επιπλέον

 • Δυνατότητα καταχώρισης λογαριασμών φόρων, επιβαρύνσεων και κρατήσεων (Ενότητα λογαριασμοί ΦΕΚ – Σελίδα Λογαριασμοί ΦΕΚ).
 • Δυνατότητα κίνησης σειριακών αριθμών για είδη με τύπο παρακολούθησης Σειριακοί αριθμοί (Ενότητα Σειριακοί αριθμοί).
 • Δυνατότητα κίνησης παρτίδων για είδη με τύπο παρακολούθησης Παρτίδες (Ενότητα Παρτίδες).
 • Δυνατότητα κίνησης συμβάσεων για είδη με τύπο παρακολούθησης Συμβάσεις (Ενότητα Συμβάσεις).
 • Δυνατότητα κίνησης αναλυτικών ειδών για είδη με τύπο παρακολούθησης Διαστάσεις (Ενότητα Διαστάσεις).
 • Δυνατότητα κίνησης ειδών διασαφήσεων για είδη με τύπο παρακολούθησης Διασαφήσεις (Ενότητα Διασαφήσεις).
 • Δυνατότητα εξόφλησης παραστατικού με απλή κίνηση εξόφλησης, με μικτό τρόπο πληρωμής ή με χρηματοοικονομικό παραστατικό.
 • Δυνατότητα δημιουργίας συμφωνίας πληρωμής (Ενότητα Συμφωνίες πληρωμών).
 • Δυνατότητα αλλαγής χώρου του παραστατικού (Ενότητα Χώροι εταιρίας).
 • Δυνατότητα ελέγχου του λογαριασμού βάσει κριτηρίων που ορίζουμε. (Ενότητα Έλεγχοι λογαριασμών).

Σελίδα Στοιχεία παραστατικού

Σελίδα Αξίες παραστατικού

 

 

Παράθυρο Τελευταίες τιμές είδους (Ιστορικό)

Παράθυρο Είδη λογαριασμού

Παράθυρο Ανάλυση γραμμής είδους

Επιλογέας Παραστατικών Αγορών Πωλήσεων