Βασικά

Είσοδος στην εφαρμογή

Για να εισέλθουμε στην εφαρμογή δ-Φίλος απαιτείται να εισάγουμε στοιχεία σε δύο παράθυρα σύνδεσης:

  • Επιλογή διακομιστή εφαρμογών
  • Επιλογή βάσεως διακομιστή (Δύναται να παραληφθεί μετά την αρχική εγκατάσταση).

Επιλογή διακομιστή εφαρμογών

Είναι το πρώτο παράθυρο της εφαρμογής, το οποίο εμφανίζεται και εισάγουμε τα στοιχεία για την επιλογή κάποιου διακομιστή εφαρμογών Φίλος.

Επιλογή βάσεως διακομιστή

Μετά την επιτυχή σύνδεση σε κάποιον διακομιστή εφαρμογών, εμφανίζεται αυτό το παράθυρο, ώστε να επιλέξουμε και να συνδεθούμε σε κάποια βάση δεδομένων του συγκεκριμένου διακομιστή.

Εισάγουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να συνδεθούμε σε κάποια βάση δεδομένων και να εισέλθουμε στην εφαρμογή.

Στην συνέχεια εμφανίζεται το κύριο παράθυρο της εφαρμογής με την μορφή:

Ή με την μορφή:

Ανάλογα με την διαμόρφωση που επιθυμεί ο χρήστης.

Το κύριο παράθυρο της εφαρμογής περιέχει:

Το βασικό μενού, στο οποίο εμφανίζονται όλες οι εντολές – εργασίες των εγκατεστημένων ενοτήτων της εφαρμογής και ανάλογα με τα δικαιώματα του τρέχοντος χρήση κάποιες εργασίες πιθανόν να είναι ανενεργές ή μη ορατές.

Το πάνελ με τις συνηθέστερες εργασίες του τρέχοντος χρήστη.

Την γραμμή κατάστασης που περιέχει πληροφορίες σχετικές όπως την εταιρία, τον τρέχοντα χώρο, την ημερομηνία εφαρμογής, κλπ.