Σφαγεία

Τα δημοτικά σφαγεία εκδίδουν δύο παραστατικά παροχής υπηρεσιών, ένα αφορά στην επιχείρηση και ένα στους εκδοροσφαγείς. Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών των εκδοροσφαγέων εκδίδεται από την επιχείρηση για λογαριασμό τους.

Το πρώτο παραστατικό περιέχει τις υπηρεσίες της επιχείρησης, ενώ το δεύτερο περιέχει τις υπηρεσίες των εκδοροσφαγέων και τις εισφορές αυτών στο ΙΚΑ, όπως επίσης τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, εάν είναι εορταστική περίοδος.

Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα αυτόματης γένεσης του δεύτερου παραστατικά μετά την καταχώρηση του πρώτου. Δηλαδή ο χρήστης καταχωρεί το πρώτο παραστατικό με τις υπηρεσίες που επιθυμεί και αμέσως μετά την καταχώρηση αυτού δημιουργείται αυτόματα το δεύτερο βάσει κάποιων συνθηκών, το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη για καταχώρηση από τον χρήστη.

Για την υλοποίηση απαιτούνται οι ενότητες:

  1. Είδη ΦΕΚ
  2. Αυτόματα είδη ΦΕΚ
  3. Παράγωγα παραστατικά από είδη

Η υλοποίηση αυτού έχει ως εξής:

  1. Δημιουργία κατηγοριών ειδών
  2. Δημιουργία λογιστικών χαρακτηρισμών
  3. Δημιουργία των ειδών ΦΕΚ (Εισφορά ΙΚΑ και δώρα)
  4. Δημιουργία των ειδών – υπηρεσιών της επιχείρησης
  5. Δημιουργία των ειδών – υπηρεσιών των εκδοροσφαγέων
  6. Δημιουργία των τύπων παραστατικών πωλήσεων
  7. Δημιουργία της ομάδας ειδών παράγωγων παραστατικών.

Δημιουργία κατηγοριών ειδών

Δημιουργούμε τις κατηγορίες είδους. Οι κατηγορίες εκχωρούνται στα στοιχεία των ειδών και κυρίως χρειάζονται στον έλεγχο και αυτόματο υπολογισμό των ειδών ΦΕΚ.

Κωδ. Περιγραφή Ενότητα
2005 Υπηρεσίες σφαγής επιχείρησης Θα εκχωρηθεί στα είδη – υπηρεσίες της επιχείρησης.
2006 Υπηρεσίες σφαγής εκδοροσφαγέων Θα εκχωρηθεί στα είδη – υπηρεσίες των εκδοροσφαγέων.
99 Επιβαρύνσεις πωλήσεων Για τα είδη – επιβαρύνσεις πωλήσεων

Η δημιουργία των κατηγοριών ειδών γίνεται από το μενού Βοηθητικά – Πίνακες – Πίνακες ειδών αποθήκης. Στο πτυσσόμενο πλαίσιο Πίνακας επιλέγουμε Κατηγορίες ειδών:

Δημιουργία λογιστικών χαρακτηρισμών

Εάν χρειάζεται να ενημερώσουμε την γενική λογιστική, τότε θα πρέπει να δημιουργήσουμε επιπλέον τους αντίστοιχους λογιστικούς χαρακτηρισμούς, εάν δεν υπάρχουν ήδη:

Κωδ. Περιγραφή Ενότητα
12 Παροχή υπηρεσίας 18% Πρόθεμα πωλήσεων 73 και πρόθεμα ΦΠΑ πωλήσεων 54.00.73
14 Υπηρεσίες εκδοροσφαγέων Πρόθεμα πωλήσεων 53.98 ή το αντίστοιχο του λογιστικού σχεδίου.
    206 Εισφορές ΙΚΑ Πρόθεμα πωλήσεων 53.98.01.000 ή το αντίστοιχο του λογιστικού σχεδίου.

Τον λογιστικό χαρακτηρισμό 12- Παροχή υπηρεσίας 18% θα τον εκχωρήσουμε στα είδη – υπηρεσίες που παρέχονται από την επιχείρηση, τον λογιστικό χαρακτηρισμό 14 – Υπηρεσίες εκδοροσφαγέων στα είδη – υπηρεσίες που παρέχονται από του εκδοροσφαγείς και τέλος τον 206 – Εισφορές ΙΚΑ στο είδος Εισφορές ΙΚΑ.

Η δημιουργία των κατηγοριών ειδών γίνεται από το μενού Βοηθητικά – Πίνακες – Πίνακες ειδών αποθήκης. Στο πτυσσόμενο πλαίσιο Πίνακας επιλέγουμε Λογιστικοί χαρακτηρισμοί:

Δημιουργία των ειδών ΦΕΚ

Τα είδη ΦΕΚ (Φόροι – Επιβαρύνσεις – Κρατήσεις) χρησιμοποιούνται για την αυτόματη εισαγωγή σε παραστατικά πωλήσεων ή αγορών και τον αυτόματο υπολογισμό των αξιών αυτών βάσει ορισμένων συνθηκών.

Δημιουργούμε το είδος Εισφορά ΙΚΑ με τύπο είδους Επιβαρύνσεις πωλήσεων, κατηγορία ΦΠΑ 9 (0%), κατηγορία είδους 991 – Επιβαρύνσεις – κρατήσεις και λογιστικό χαρακτηρισμό 206 – Εισφορές ΙΚΑ:

Μεταβαίνουμε στην σελίδα Ορισμός ΦΕΚ. Η εφαρμογή ζητά επιβεβαίωση για την καταχώρηση της εγγραφής, όπου αποκρινόμαστε με Ναι.

Στην σελίδα Ορισμός ΦΕΚ ορίζουμε ότι η αξία αυτού θα υπολογίζεται βάσει ποσοστού επί της καθαρής αξίας, εισάγουμε το ποσοστό που επιθυμούμε καθώς και τα κριτήρια για τον αυτόματο υπολογισμό. Ως κριτήρια έχουμε ορίσει τον τύπο είδους 12 – Υπηρεσίες, την κατηγορία είδους 2005 – Υπηρεσίες σφαγείου και τον τύπο λογαριασμού 21 – Πελάτης.

 

Θα μπορούσαμε επιπλέον να χρησιμοποιήσουμε και τις κατηγορίες λογαριασμών και τα επαγγέλματα συναλλασσομένων, ώστε να περιορίσουμε τον έλεγχο και αυτόματο υπολογισμό ειδών ΦΕΚ.

Δημιουργούμε επίσης δύο είδη για τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα με τύπο είδους Επιβαρύνσεις πωλήσεων, κατηγορία ΦΠΑ 9 (0%), κατηγορία είδους 991 – Επιβαρύνσεις πωλήσεων, λογιστικό χαρακτηρισμό 206 – Εισφορές ΙΚΑ. Στα είδη αυτά ορίζουμε και το αντίστοιχο ημερομηνιακό διάστημα για το οποίο επιθυμούμε να ισχύει.

Δημιουργία των ειδών – υπηρεσιών της επιχείρησης

Δημιουργούμε τις υπηρεσίες σφαγής των ζώων ως είδη με τύπο υπηρεσίες. Για κάθε ζώο θα πρέπει να δημιουργήσουμε δύο είδη. Το πρώτο αφορά στις υπηρεσίες του σφαγείου, ενώ το δεύτερο στις υπηρεσίες των εκδοροσφαγέων.

Στα είδη – υπηρεσίες σφαγής ζώων της επιχείρησης ορίζουμε κατηγορία ΦΠΑ 3 (19%), κατηγορία είδους 2005 – Υπηρεσίες σφαγείου και λογιστικό χαρακτηρισμό 12 – Παροχή υπηρεσίας 19%. Ορίζουμε επίσης τιμές μονάδος και άλλα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν:

Δημιουργία των ειδών – υπηρεσιών των εκδοροσφαγέων

Στα είδη – υπηρεσίες σφαγής ζώων των εκδοροσφαγέων ορίζουμε κατηγορία ΦΠΑ 9 (0%), κατηγορία είδους 2006 – Αμοιβές εκδοροσφαγέων και λογιστικό χαρακτηρισμό 14 – Υπηρεσίες εκδοροσφαγέων:

Στην συνέχεια μεταβαίνουμε στην σελίδα ΜΜ – ΦΕΚ και ορίζουμε τα είδη ΦΕΚ που αφορούν στο τρέχον είδος, όπως επίσης σημειώνουμε το πλαίσιο Δέχεται φόρους – επιβαρύνσεις – κρατήσεις πωλήσεων (ΦΕΚ):

Αυτό πρακτικά σημαίνει, όταν σε ένα παραστατικό πωλήσεων επιλέγουμε το τρέχον είδος, η εφαρμογή να ελέγχει την εισαγωγή και υπολογισμό των ειδών ΦΕΚ που το συνοδεύουν.

Δημιουργία των τύπων παραστατικών πωλήσεων

Η ομάδα ειδών παράγωγων παραστατικών χρειάζεται δύο τύπους παραστατικών πωλήσεων, έναν για το πρώτο παραστατικό που θα περιέχει τα είδη της επιχείρησης και έναν για το δεύτερο παραστατικό, το οποίο θα περιέχει τις υπηρεσίες των εκδοροσφαγέων καθώς επίσης τις επιβαρύνσεις πωλήσεων, όπως Εισφορά ΙΚΑ και δώρα.

Η δημιουργία των παραστατικών αγορών πωλήσεων γίνεται από το μενού Βοηθητικά – Πίνακες – Πίνακες τύπων κινήσεων και παραστατικών. Στο πτυσσόμενο πλαίσιο Πίνακας επιλέγουμε Τύποι παραστατικών αγορών πωλήσεων.

Στον τύπο παραστατικού για τις υπηρεσίες των εκδοροσφαγέων, ορίζουμε ως τρόπο υπολογισμού αυτόματων ειδών ΦΕΚ την τιμή Αυτόματος υπολογισμός στην σελίδα Λοιπά, όπερ σημαίνει ότι η εφαρμογή θα ελέγξει την ύπαρξη ειδών που συνοδεύονται από είδη ΦΕΚ, και εάν αυτά πληρούν τα κριτήρια θα εισαχθούν στο παραστατικό και στην συνέχεια θα υπολογισθούν. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να εισάγει τα είδη ΦΕΚ.

 

 

Στον τύπο παραστατικού για τις υπηρεσίες του σφαγείου, ορίζουμε και τον τύπο του παράγωγου παραστατικού στην σελίδα Ενημέρωση, όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα:

Οι τύποι παραστατικών αγορών πωλήσεων περιέχουν στα στοιχεία τους και έναν τύπο κίνησης είδους. Στα στοιχεία του τύπου κίνησης είδους, μπορούμε να ορίσουμε τύπους ειδών και κατηγορίες ειδών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στο παραστατικό να εμφανίζονται μόνο εκείνα τα είδη που έχουν τύπο είδους και κατηγορία είδους που ανήκουν στις παραμέτρους που αναφέρονται. Ελαχιστοποιούνται έτσι λανθασμένες επιλογές ειδών.

Δημιουργία της ομάδας ειδών παράγωγων παραστατικών

Τέλος δημιουργούμε μία ομάδα ειδών παράγωγων παραστατικών. Η ομάδα αυτή περιέχει τις πληροφορίες που χρειάζονται για την δημιουργία του δεύτερου παραστατικού (των υπηρεσιών των εκδοροσφαγέων).

Η δημιουργία της ομάδας ειδών παράγωγων παραστατικών γίνεται από το μενού Βοηθητικά – Πίνακες – Πίνακες ειδών αποθήκης. Στο πτυσσόμενο πλαίσιο Πίνακας επιλέγουμε Ομάδες ειδών παράγωγων παραστατικών.

Αυτή θα περιλαμβάνει ζεύγη ειδών, όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα:

Δηλαδή για κάθε είδος της επιχείρησης αντιστοιχούμε το είδος των εκδοροσφαγέων:

Παράδειγμα παραστατικού πωλήσεων υπηρεσιών σφαγείου

Ανοίγουμε το παράθυρο εισαγωγής νέου παραστατικού αγορών πωλήσεων. Στον τύπο παραστατικού επιλέγουμε την τιμή 271. Επιλέγουμε κάποιον πελάτη και στις γραμμές ειδών εισάγουμε τα είδη – υπηρεσίες της επιχείρησης:

Αφού ολοκληρώσουμε την εισαγωγή των ειδών, πατάμε το πλήκτρο F12 για την καταχώρηση και εκτύπωση του παραστατικού. Αμέσως μετά η εφαρμογή εμφανίζει το δεύτερο παραστατικό, όπως φαίνεται στην εικόνα:

Παρατηρούμε ότι η εφαρμογή εισήγαγε και υπολόγισε τα είδη ΦΕΚ, στην περίπτωση αυτήν την εισφορά ΙΚΑ. Καταχωρούμε και αυτό το παραστατικό με F12.