Δελτία παραλαβής τομάτας

Δελτία παραλαβής τομάτας – Χρήση για ομάδα παραγωγών

Στην παρούσα παράγραφο γίνεται ανάλυση μίας ομάδας παραγωγών (ΟΠ) που συλλέγει βιομηχανική τομάτα και την διανέμει σε εργοστάσια τοματοπολτού.

Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι οι εξής:

 1. Δημιουργία των λογαριασμών των εργοστασίων (Πελάτες),
 2. Δημιουργία λογιστικών χαρακτηρισμών για τα είδη ΦΕΚ,
 3. Δημιουργία των ειδών ΦΕΚ,
 4. Δημιουργία του είδους Βιομηχανική τομάτα,
 5. Δημιουργία είδους αγαθού τομάτας
 6. Δημιουργία κλίμακας αγαθών
 7. Δημιουργία συμβάσεων,
 8. Δημιουργία των κατάλληλων τύπων κινήσεων ειδών, τύπων κινήσεων λογαριασμών και τύπων παραστατικών αγορών πωλήσεων.

Στις εκκαθαρίσεις των παραγωγών πέραν της τομάτας, θα πρέπει να υπολογίζονται και κάποιες επιβαρύνσεις ή κρατήσεις. Έτσι θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα είδος την βιομηχανική τομάτα και κάποια είδη ΦΕΚ (Φόρων – Επιβαρύνσεων – Κρατήσεων) που θα την συνοδεύουν. Επίσης θα πρέπει να δημιουργήσουμε όλες τις απαραίτητες συμβάσεις που έχει συνάψει η Ο.Π. με τα ενδιαφερόμενα εργοστάσια τοματοπολτού. Τα είδη δημιουργούνται εφ’ άπαξ για όλες τις χρήσεις, σε αντίθεση με τις συμβάσεις που πρέπει να δημιουργούνται ανά χρήση.

Στο τρέχον παράδειγμα υποθέτουμε ότι χρησιμοποιούμε τις παρακάτω επιβαρύνσεις και κρατήσεις που θα υπολογίζονται στις εκκαθαρίσεις των παραγωγών:

 1. ΕΛΓΑ. Κράτηση, η οποία υπολογίζεται με ποσοστό 3% επί της καθαρής αξίας.
 2. Επιδότηση βιομηχανικής τομάτας. Επιβάρυνση, η οποία υπολογίζεται με τιμή 0,0345 επί την συνολική ποσότητα.
 3. Εισφορά Σχέδιο Αναγνώρισης, μία κράτηση που υπολογίζεται με ποσοστό 2,22% επί της καθαρής αξίας.
 4. Λειτουργικό, που είναι επίσης μία κράτηση, η οποία υπολογίζεται με ποσοστό 3,33% επί της καθαρής αξίας.

Τα ποσοστά και οι τιμές μπορούν βέβαια να διαφέρουν.

Θα πρέπει επίσης να τροποποιήσουμε κατάλληλα και τον αριθμό δεκαδικών για την σωστή αποτύπωση των αριθμών.

Δημιουργία των λογαριασμών των εργοστασίων

Αρχικώς δημιουργούμε λογαριασμούς πελατών για όλα τα εργοστάσια με τα οποία έχουμε συνάψει συμβάσεις για παράδοση τομάτας.

Η εργασία εκτελείται από το μενού: Αρχεία – Λογαριασμοί εμπορικού – Δημιουργία νέου λογαριασμού.

Δημιουργία λογιστικών χαρακτηρισμών

Για την ορθή μεταφορά στην γενική λογιστική θα πρέπει να δημιουργήσουμε τέσσερις λογιστικούς χαρακτηρισμούς, έναν για κάθε είδος ΦΕΚ. Οι λογιστικοί χαρακτηρισμοί χρειάζονται, ώστε να εισάγουμε τους λογαριασμούς γενικής λογιστικής.

Μεταβαίνουμε στον επιλογέα λογιστικών χαρακτηρισμών (Βοηθητικά – Πίνακες – Πίνακες ειδών – Λογιστικοί χαρακτηρισμοί στο πλαίσιο Πίνακας).

Λογιστικός χαρακτηρισμός: Λειτουργικό

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Κωδικός 202
Περιγραφή Λειτουργικό
Επιλογή προθεμάτων Σταθερό πρόθεμα
Λογαριασμός αγορών 75-00-04-001
Λογαριασμός ΦΠΑ αγορών 54-00-75

Λογιστικός χαρακτηρισμός: Επιχειρησιακό

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Κωδικός 203
Περιγραφή Επιχειρησιακό
Επιλογή προθεμάτων Σταθερό πρόθεμα
Λογαριασμός αγορών 75-00-04-000
Λογαριασμός ΦΠΑ αγορών 54-00-75

Λογιστικός χαρακτηρισμός: Επιδότηση τομάτας

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Κωδικός 204
Περιγραφή Επιδότηση τομάτας
Επιλογή προθεμάτων Σταθερό πρόθεμα
Λογαριασμός αγορών 33-14-00-000
Λογαριασμός ΦΠΑ αγορών  

Λογιστικός χαρακτηρισμός: ΕΛΓΑ

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Κωδικός 205
Περιγραφή ΕΛΓΑ τομάτας
Επιλογή προθεμάτων Σταθερό πρόθεμα
Λογαριασμός αγορών 54-06-00-001
Λογαριασμός ΦΠΑ αγορών  

Δημιουργία ειδών ΦΕΚ

Δημιουργούμε στην συνέχεια τα τέσσερα είδη ΦΕΚ:

Είδος: Λειτουργικό

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Τύπος είδους Κρατήσεις αγορών
Κωδικός 55-01-001
Περιγραφή Λειτουργικό
Κατηγορία ΦΠΑ 3 – 18%
Μονάδα μέτρησης 1 – Τεμάχιο
Λογιστικός χαρακτηρισμός 202 – Λειτουργικό
Κατηγορία είδους Δεν είναι απαραίτητη
Η αξία Υπολογίζεται με ποσοστό στην καθαρή αξία
Ποσοστό 3,33
Τύποι ειδών 14 – Πρώτη ύλη
Κατηγορίες ειδών 2004 – Τομάτα
Τύποι λογαριασμών 15 – Παραγωγός
Επαγγέλματα 5 – Αγρότης

Είδος: Εισφορά σχέδιο αναγνώρισης

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Τύπος είδους Κρατήσεις αγορών
Κωδικός 55-02-001
Περιγραφή Εισφορά σχέδιο αναγνώρισης
Κατηγορία ΦΠΑ 3 – 18%
Μονάδα μέτρησης 1 – Τεμάχιο
Λογιστικός χαρακτηρισμός 203 – Επιχειρησιακό
Κατηγορία είδους Δεν είναι απαραίτητη
Η αξία Υπολογίζεται με ποσοστό στην καθαρή αξία
Ποσοστό 2,22
Τύποι ειδών 14 – Πρώτη ύλη
Κατηγορίες ειδών 2004 – Τομάτα
Τύποι λογαριασμών 15 – Παραγωγός
Επαγγέλματα 5 – Αγρότης

Είδος: ΕΛΓΑ τομάτας

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Τύπος είδους Κρατήσεις αγορών
Κωδικός 55-01-003
Περιγραφή ΕΛΓΑ (Τομάτας)
Κατηγορία ΦΠΑ 9 – 0%
Μονάδα μέτρησης 1 – Τεμάχιο
Λογιστικός χαρακτηρισμός 205 – ΕΛΓΑ τομάτας
Κατηγορία είδους Δεν είναι απαραίτητη
Η αξία Υπολογίζεται με ποσοστό στην καθαρή αξία
Ποσοστό 3
Τύποι ειδών 14 – Πρώτη ύλη
Κατηγορίες ειδών 2004 – Τομάτα
Τύποι λογαριασμών 15 – Παραγωγός
Επαγγέλματα 5 – Αγρότης

Είδος: Επιδότηση βιομηχανικής τομάτας

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Τύπος είδους Επιβαρύνσεις αγορών
Κωδικός 55-02-001
Περιγραφή Επιδότηση βιομηχανικής τομάτας
Κατηγορία ΦΠΑ 9 – 0%
Μονάδα μέτρησης 1 – Τεμάχιο
Λογιστικός χαρακτηρισμός 204 – Επιδότηση τομάτας
Κατηγορία είδους Δεν είναι απαραίτητη
Η αξία Υπολογίζεται με τιμή επί την ποσότητα των ειδών
Ποσοστό 0,0345
Τύποι ειδών 14 – Πρώτη ύλη
Κατηγορίες ειδών 2004 – Τομάτα
Τύποι λογαριασμών 15 – Παραγωγός
Επαγγέλματα 5 – Αγρότης

Σε όλα τα παραπάνω είδη ΦΕΚ, ορίσαμε ως είδη αποδέκτες αυτά που έχουν τύπο 14 (Πρώτη ύλη) και κατηγορία 2004 (Τομάτα) και ως λογαριασμούς αποδέκτες, αυτούς με τύπο 15 (Παραγωγός) και επάγγελμα 5 (Αγρότης). Ο ορισμός αυτών χρειάζεται, ώστε να γνωρίζει η εφαρμογή για ποια είδη και ποιους λογαριασμούς να εισάγει στο παραστατικό τα είδη ΦΕΚ και στην συνέχεια να υπολογίσει τις αξίες αυτών. Θα μπορούσαμε να περιορίσουμε περισσότερο τα είδη και τους λογαριασμούς χρησιμοποιώντας και τις κατηγορίες αυτών. Για να γίνει κατανοητό, εάν αγοράσουμε το είδος βιομηχανική τομάτα από κάποιον προμηθευτή ή από κάποιον παραγωγό που στο επάγγελμά του έχουμε ορίσει Έμπορος, τότε η εφαρμογή δεν θα υπολογίσει τις αξίες των αντίστοιχων ειδών ΦΕΚ.

Δημιουργία είδους τομάτας

Εφ’ όσον δημιουργήσαμε τα είδη ΦΕΚ για την τομάτα, δημιουργούμε το είδος της τομάτας:

Είδος: Βιομηχανική τομάτα

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Τύπος είδους 14 – Πρώτη ύλη
Κωδικός 71-71-001
Περιγραφή Βιομηχανική τομάτα
Κατηγορία ΦΠΑ 2 – 9%
Μονάδα μέτρησης 2 – Κιλό
Λογιστικός χαρακτηρισμός 37 – Α’ ύλες 0%
Κατηγορία είδους 2004 – Τομάτα (Απαραίτητη)

Στην συνέχεια μεταβαίνουμε στην σελίδα Μον. μέτρησης για να εισάγουμε τα αυτόματα είδη ΦΕΚ που ορίσαμε παραπάνω. Επίσης σημειώνουμε το πλαίσιο Δέχεται φόρους – επιβαρύνσεις – κρατήσεις αγορών (ΦΕΚ).

Ο ορισμός των ειδών ΦΕΚ στο είδος της βιομηχανικής τομάτας θα έχει ως αποτέλεσμα τον αυτόματο ή μη υπολογισμό αυτών κατά την συγκέντρωση των δελτίων παραλαβής και τον μετασχηματισμό αυτών σε εκκαθαρίσεις παραγωγών.

Δημιουργία είδους αγαθού τομάτας

Δημιουργούμε ένα είδος αγαθού, το οποίο χρειάζεται κυρίως για την συγκέντρωση και τον μετασχηματισμό των δελτίων παραλαβής.

Μεταβαίνουμε στον επιλογέα Είδη αγαθών (Βοηθητικά – Πίνακες – Πίνακες αγροτικών προϊόντων – Είδη αγαθών στο πλαίσιο Πίνακας).

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Κωδικός 31
Περιγραφή Τομάτα
Τύπος παραγωγού Παραγωγός τομάτας

Δημιουργία κλίμακας αγαθών

Δημιουργούμε μία ή περισσότερες γενικές κλίμακες αγαθών. Αυτές περιέχουν τις τιμές μονάδος αγοράς της τομάτας ανά brix. Είναι οι βασικές κλίμακες τιμών για την τομάτα ανά εργοστάσιο.

Εάν έχουμε και κλίμακες ποιοτικών ελαττωμάτων, τις δημιουργούμε και αυτές.

Μεταβαίνουμε στον επιλογέα Είδη αγαθών (Βοηθητικά – Πίνακες – Πίνακες αγροτικών προϊόντων – Γενικές κλίμακες αγαθών στο πλαίσιο Πίνακας):

 

Δημιουργία ομάδων στηλών δελτίων παραλαβής

Οι συμβάσεις που συνάπτουν οι Ο.Π. διαφέρουν ανά εργοστάσιο και ανά χρήση βέβαια. Είναι το δύσκολο στην όλη υλοποίηση και αυτές αποτυπώνονται στην εφαρμογή ως ομάδες στηλών δελτίων παραλαβής. Μία ομάδα στηλών δελτίων παραλαβής συνδέεται με πίνακα στην βάση δεδομένων, ο οποίος δημιουργείται από την εφαρμογή με την καταχώρηση της ομάδας στηλών δελτίων παραλαβής. Τα πεδία του πίνακα αυτού αντιστοιχούν στις στήλες της ομάδας.

Παράδειγμα σύμβασης:

Το εργοστάσιο ορίζει μία κλίμακα τιμών ανά αριθμό brix με παράδοση στο χωράφι. Η τιμή μονάδας ανά κιλό αυξάνεται κατά 0,0020 εάν η τομάτα παραδοθεί στο εργοστάσιο. Μειώνεται δε εάν υπάρχουν ποιοτικά ελαττώματα (Π.Ε.) και για κάθε ποσοστιαία μονάδα ποιοτικών ελαττωμάτων, η τιμή μειώνεται κατά το αντίστοιχο ποσοστό, Δηλαδή με Π.Ε. 1% η τιμή μειώνεται κατά 1%, για 2% η τιμή μειώνεται κατά 2%, κοκ.

Ομάδα στηλών ΔΠΑΠ: BRIX 2005

Εισάγουμε τα βασικά στοιχεία της ομάδας. Προσοχή! Ο πίνακας να δημιουργηθεί στο τέλος της εισαγωγής όλων των στοιχείων της ομάδας.

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Κωδικός 1
Περιγραφή BRIX 2005
  Σελίδα Βασικά
Όνομα πίνακα DPAP001
Τύπος λογαριασμών Παραγωγός
Βάση περιόδων Μήνας
Στήλες ποσότητας ομάδας 2,3,4,5,6
  Σελίδα Τίτλοι
Πάνω απόσταση τίτλων 5
Απόσταση οριζ. τίτλων 5
Πλάτος οριζοντίων τίτλων 120
  Σελίδα Μετασχηματισμός
Προτεινόμενη έκδοση Μη εκτελεσμένο
  Να προτείνεται δημιουργία εγγραφών αποτελεσμάτων
Πεδία ομαδοποίησης κατά την συγκέντρωση TMA
  Σελίδα Λοιπά
Προτεινόμενος λογ/σμός BRIX AE
  Ακολουθεί το καθεστώς ΦΠΑ του κυρίως λογαριασμού

Ορίζουμε τον προτεινόμενο λογαριασμό, ώστε σε συνδυασμό με τις παραμέτρους του τύπου παραστατικού αγορών, η εφαρμογή μετά την καταχώρηση του δελτίου παραλαβής, να δημιουργήσει και εμφανίσει στην οθόνη το δελτίο αποστολής που αφορά στον λογαριασμό του εργοστασίου. Το δελτίο αποστολής είναι ίδιο με το δελτίο παραλαβής με την διαφορά ότι ως βασικό λογαριασμό έχει τον λογαριασμό του εργοστασίου παραλαβής και μηδενίζει την τιμή του αριθμού παραστατικού, τον οποίο πρέπει να συμπληρώσει ο χρήστης.

Σημειώνουμε δε και το πλαίσιο Ακολουθεί το καθεστώς ΦΠΑ του κυρίως λογαριασμού, ώστε εάν ο παραγωγό έχει καθεστώς ΦΠΑ κανονικό, και το δελτίο αποστολής να έχει το ίδιο καθεστώς.

Στήλες ομάδος

Στην συνέχεια πρέπει να δημιουργήσουμε τις στήλες (πεδία) της ομάδας. Με την μετάβαση στην σελίδα Στήλες, παρατηρούμε ότι η εφαρμογή έχει εισάγει ήδη ένα πεδίο με όνομα AAE, που είναι ο αύξων αριθμός εγγραφής. ΔΕΝ το διαγράφουμε.

Στήλη: Μικτό βάρος

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Α/Α στήλης δελτίου 2 (1 έχει λάβει το πεδίο AAE).
Περιγραφή στήλης Μικτό βάρος
Τύπος δεδομένων Ποσότητα 1 (ή Δεκαδικός με αριθμό δεκαδικών π.χ. 2)
Τρόπος λήψης δεδομένων Από τον χρήστη
Τρόπος συμπερίληψης Χωρίς συμπερίληψη
  Δημιουργείται πεδίο στον πίνακα
Όνομα πεδίου MBT
  Σελίδα Εμφάνιση
  Δημιουργείται στήλη / πλαίσιο
  Εμφάνιση στήλης / πλαισίου
Τίτλος πλαισίου Μικτό βάρος
Πλάτος πλαισίου 100
Θέση πλαισίου Σε επόμενη γραμμή

Το μικτό βάρος του φορτίου θα εισάγεται από τον χρήστη και θέλουμε να κρατείται στην βάση δεδομένων.

Στήλη: Απόβαρο

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Α/Α στήλης δελτίου 3
Περιγραφή στήλης Απόβαρο
Τύπος δεδομένων Ποσότητα 1 (ή Δεκαδικός με αριθμό δεκαδικών π.χ. 2)
Τρόπος λήψης δεδομένων Από τον χρήστη
Τρόπος συμπερίληψης Χωρίς συμπερίληψη
  Δημιουργείται πεδίο στον πίνακα
Όνομα πεδίου APB
  Σελίδα Εμφάνιση
  Δημιουργείται στήλη / πλαίσιο
  Εμφάνιση στήλης / πλαισίου
Τίτλος πλαισίου Απόβαρο
Πλάτος πλαισίου 100
Θέση πλαισίου Σε επόμενη γραμμή

Επίσης το απόβαρο θα εισάγεται από τον χρήστη και να κρατείται στην βάση δεδομένων.

Στήλη: Καθαρό βάρος

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Α/Α στήλης δελτίου 4
Περιγραφή στήλης Καθαρό βάρος
Τύπος δεδομένων Ποσότητα 1 (ή Δεκαδικός με αριθμό δεκαδικών π.χ. 2)
Τρόπος λήψης δεδομένων Βάσει έκφρασης υπολογισμού
Έκφραση υπολογισμού S2-S3
Τρόπος συμπερίληψης Χωρίς συμπερίληψη
  Σελίδα Εμφάνιση
  Δημιουργείται στήλη / πλαίσιο
  Εμφάνιση στήλης / πλαισίου
Τίτλος πλαισίου Καθαρό βάρος
Πλάτος πλαισίου 100
Θέση πλαισίου Σε επόμενη γραμμή

Το καθαρό βάρος υπολογίζεται από την διαφορά του μικτού βάρους μείον το απόβαρο. Η έκφραση υπολογισμού S2-S3 ορίζει ακριβώς αυτό: S2 (Μικτό βάρος) – S3 (Απόβαρο). Το καθαρό βάρος επειδή είναι υπολογιζόμενο, δεν χρειάζεται να κρατείται στην βάση δεδομένων.

Στήλη: Βάρος απομείωσης

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Α/Α στήλης δελτίου 5
Περιγραφή στήλης Βάρος απομείωσης
Τύπος δεδομένων Ποσότητα 1 (ή Δεκαδικός με αριθμό δεκαδικών π.χ. 2)
Τρόπος λήψης δεδομένων Από τον χρήστη
Τρόπος συμπερίληψης Χωρίς συμπερίληψη
  Δημιουργείται πεδίο στον πίνακα
Όνομα πεδίου BAM
  Σελίδα Εμφάνιση
  Δημιουργείται στήλη / πλαίσιο
  Εμφάνιση στήλης / πλαισίου
Τίτλος πλαισίου Βάρος απομείωσης
Πλάτος πλαισίου 100
Θέση πλαισίου Σε επόμενη γραμμή

Τo βάρος απομείωσης θα εισάγεται από τον χρήστη και θα κρατείται στην βάση δεδομένων.

Στήλη: Πληρωτέο βάρος

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Α/Α στήλης δελτίου 6
Περιγραφή στήλης Πληρωτέο βάρος
Τύπος δεδομένων Ποσότητα 1 (ή Δεκαδικός με αριθμό δεκαδικών π.χ. 2)
Τρόπος λήψης δεδομένων Βάσει έκφρασης υπολογισμού
Έκφραση υπολογισμού S4-S5
   
Τρόπος συμπερίληψης Προστίθεται στην συνολική ποσότητα
  Δημιουργείται πεδίο στον πίνακα
Όνομα πεδίου PBA
  Σελίδα Εμφάνιση
  Δημιουργείται στήλη / πλαίσιο
  Εμφάνιση στήλης / πλαισίου
Τίτλος πλαισίου Πληρωτέο βάρος
Πλάτος πλαισίου 100
Θέση πλαισίου Σε επόμενη γραμμή

Το πληρωτέο βάρος είναι υπολογιζόμενο ως καθαρό βάρος μείον βάρος απομείωσης. Καταχωρείται στον πίνακα της βάσης δεδομένων, διότι είναι ουσιαστική η ποσότητα επί της οποίας θα υπολογίζεται η αξία της εκκαθάρισης.

Στήλη: Αριθμός brix

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Α/Α στήλης δελτίου 7
Περιγραφή στήλης Αριθμός brix
Τύπος δεδομένων Ποσοστό
Τρόπος λήψης δεδομένων Από τον χρήστη
Τρόπος συμπερίληψης Χωρίς συμπερίληψη
  Δημιουργείται πεδίο στον πίνακα
Όνομα πεδίου ABR
  Σελίδα Εμφάνιση
  Δημιουργείται στήλη / πλαίσιο
  Εμφάνιση στήλης / πλαισίου
Τίτλος πλαισίου Αριθμός brix
Πλάτος πλαισίου 100
Θέση πλαισίου Σε επόμενη γραμμή

Είναι ο αριθμός των brix της τομάτας. Βάσει του αριθμού brix, θα λαμβάνεται η αρχική τιμή αγοράς.

Στήλη: Αρχική τιμή

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Α/Α στήλης δελτίου 8
Περιγραφή στήλης Αρχική τιμή
Τύπος δεδομένων Δεκαδικός
Τρόπος λήψης δεδομένων Βάσει κλίμακας
Αριθμός δεκαδικών 5
Κλιμακώμενη στήλη 7 (Αριθμός brix)
Κωδικός κλίμακας 1 – Κλίμακα τιμών BRIX AE 2005
Τρόπος συμπερίληψης Χωρίς συμπερίληψη
  Δημιουργείται πεδίο στον πίνακα
Όνομα πεδίου ATI
  Σελίδα Εμφάνιση
  Δημιουργείται στήλη / πλαίσιο
  Εμφάνιση στήλης / πλαισίου
Τίτλος πλαισίου Αρχική τιμή
Πλάτος πλαισίου 100
Θέση πλαισίου Σε επόμενη γραμμή

Η αρχική τιμή λαμβάνει κάποια τιμή από την κλίμακα τιμών BRIX ΑΕ 2005. Το κριτήριο βάσει του οποίου θα λάβει την τιμή, είναι η τιμή του πλαισίου αριθμός brix (Κλιμακώμενη στήλη 7).

Στήλη: Ποιοτικά ελαττώματα

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Α/Α στήλης δελτίου 9
Περιγραφή στήλης Ποιοτικά ελαττώματα
Τύπος δεδομένων Δεκαδικός ή Ποσοστό ή Ακέραιος
Τρόπος λήψης δεδομένων Από τον χρήστη
Τρόπος συμπερίληψης Χωρίς συμπερίληψη
  Δημιουργείται πεδίο στον πίνακα
Όνομα πεδίου PPE
  Σελίδα Εμφάνιση
  Δημιουργείται στήλη / πλαίσιο
  Εμφάνιση στήλης / πλαισίου
Τίτλος πλαισίου Ποιοτικά ελαττώματα
Πλάτος πλαισίου 100
Θέση πλαισίου Σε επόμενη γραμμή

 

Στήλη: Τελική τιμή

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Α/Α στήλης δελτίου 10
Περιγραφή στήλης Τελική τιμή
Τύπος δεδομένων Δεκαδικός
Τρόπος λήψης δεδομένων Βάσει έκφρασης υπολογισμού
Αριθμός δεκαδικών 5
Έκφραση υπολογισμού S8*(1-S9/100)
Τρόπος συμπερίληψης Χωρίς συμπερίληψη
  Δημιουργείται πεδίο στον πίνακα
Όνομα πεδίου TTI
  Σελίδα Εμφάνιση
  Δημιουργείται στήλη / πλαίσιο
  Εμφάνιση στήλης / πλαισίου
Τίτλος πλαισίου Τελική τιμή
Πλάτος πλαισίου 100
Θέση πλαισίου Σε επόμενη γραμμή

Η τελική τιμή υπολογίζεται βάσει του τύπου S8*(1-S9/100). Δηλαδή η αρχική τιμή μειώνεται κατά το ποσοστό των ποιοτικών ελαττωμάτων. Κρατείται δε στην βάση δεδομένων, διότι είναι ουσιαστικά η πραγματική τιμή αγοράς.

Στήλη: Καθαρή αξία

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Α/Α στήλης δελτίου 11
Περιγραφή στήλης Καθαρή αξία
Τύπος δεδομένων Αξία
Τρόπος λήψης δεδομένων Βάσει έκφρασης υπολογισμού
Έκφραση υπολογισμού S6*S10
Τρόπος συμπερίληψης Χωρίς συμπερίληψη
  Σελίδα Εμφάνιση
  Δημιουργείται στήλη / πλαίσιο
  Εμφάνιση στήλης / πλαισίου
Τίτλος πλαισίου Καθαρή αξία
Πλάτος πλαισίου 100
Θέση πλαισίου Σε επόμενη γραμμή

Η καθαρή αξία υπολογίζεται βάσει του τύπου Πληρωτέο βάρος * Τελική τιμή, έτσι δεν χρειάζεται να κρατείται στην βάση δεδομένων.

Σελίδα μεταφορά

Στην σελίδα μεταφορά, ορίζουμε τον τρόπο με τον οποίο θα μεταφέρονται τα στοιχεία των δελτίων παραλαβής κατά τον μετασχηματισμό αυτών σε τιμολόγιο.

Επιλέγουμε το είδος (ή είδη) αποθήκης, για το οποίο θα δημιουργούνται κινήσεις αποθήκης, στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το είδος με κωδικό 71-71-001, Βιομηχανική τομάτα. Στο είδος αγαθού επιλέγουμε το είδος αγαθού που δημιουργήσαμε: 31 – Τομάτα.

Πεδία μεταφοράς

Ορίζουμε ποιες στήλες της ομάδας δελτίου παραλαβής θα μεταφέρονται στις κινήσεις ειδών, αλλά και στις εγγραφές αποτελεσμάτων δελτίων παραλαβής.

Πεδίο: Μικτό βάρος

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Α/Α πεδίου μεταφοράς 1
Πεδίο αποδοχής Δεκαδική τιμή 1
Τρόπος ορισμού στήλης Τιμή στήλης
Μεταφερόμενη στήλη Μικτό βάρος
Αριθμός δεκαδικών τιμής 2
Αθροιστική συνάρτηση Άθροισμα

Το μικτό βάρος μεταφέρεται στο πεδίο Δεκαδική τιμή 1 της εγγραφής αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιείται κατά την συγκέντρωση των δελτίων παραλαβής και λαμβάνεται το άθροισμα ομοειδών γραμμών. Δεν μεταφέρεται στις κινήσεις ειδών.

Πεδίο: Απόβαρο

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Α/Α πεδίου μεταφοράς 2
Πεδίο αποδοχής Δεκαδική τιμή 2
Τρόπος ορισμού στήλης Τιμή στήλης
Μεταφερόμενη στήλη Απόβαρο
Αριθμός δεκαδικών τιμής 2
Αθροιστική συνάρτηση Άθροισμα

Το απόβαρο μεταφέρεται στο πεδίο Δεκαδική τιμή 2 της εγγραφής αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιείται κατά την συγκέντρωση των δελτίων παραλαβής και λαμβάνεται το άθροισμα ομοειδών γραμμών. Δεν μεταφέρεται στις κινήσεις ειδών.

Πεδίο: Βάρος απομείωσης

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Α/Α πεδίου μεταφοράς 3
Πεδίο αποδοχής Δεκαδική τιμή 3
Τρόπος ορισμού στήλης Τιμή στήλης
Μεταφερόμενη στήλη Βάρος απομείωσης
Αριθμός δεκαδικών τιμής 2
Αθροιστική συνάρτηση Άθροισμα

Το βάρος απομείωσης μεταφέρεται στο πεδίο Δεκαδική τιμή 3 της εγγραφής αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιείται κατά την συγκέντρωση των δελτίων παραλαβής και λαμβάνεται το άθροισμα ομοειδών γραμμών. Δεν μεταφέρεται στις κινήσεις ειδών.

Πεδίο: Πληρωτέο βάρος

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Α/Α πεδίου μεταφοράς 4
Πεδίο αποδοχής Ποσότητα μονάδος μέτρησης 1
Τρόπος ορισμού στήλης Τιμή στήλης
Μεταφερόμενη στήλη Πληρωτέο βάρος
Αριθμός δεκαδικών τιμής 2
Αθροιστική συνάρτηση Άθροισμα

Το πληρωτέο βάρος μεταφέρεται στο πεδίο Ποσότητα μονάδος μέτρησης 1 της εγγραφής αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιείται κατά την συγκέντρωση των δελτίων παραλαβής και λαμβάνεται το άθροισμα ομοειδών γραμμών. Μεταφέρεται επίσης στο ίδιο πεδίο της κίνησης είδους.

Πεδίο: Αριθμός Brix

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Α/Α πεδίου μεταφοράς 5
Πεδίο αποδοχής Δεκαδική τιμή 4
Τρόπος ορισμού στήλης Τιμή στήλης
Μεταφερόμενη στήλη Αριθμός Brix
Αριθμός δεκαδικών τιμής 2
Αθροιστική συνάρτηση Χωρίς αθροιστική συνάρτηση

Ο αριθμός brix μεταφέρεται στο πεδίο Δεκαδική τιμή 4 της εγγραφής αποτελεσμάτων. Δεν μεταφέρεται στις κινήσεις ειδών.

Πεδίο: Τελική τιμή

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Α/Α πεδίου μεταφοράς 6
Πεδίο αποδοχής Τιμή μονάδος αρχική
Τρόπος ορισμού στήλης Τιμή στήλης
Μεταφερόμενη στήλη Τελική τιμή
Αριθμός δεκαδικών τιμής 5
Αθροιστική συνάρτηση Χωρίς αθροιστική συνάρτηση

Η τελική τιμή μεταφέρεται στο πεδίο Τιμή μονάδος αρχική της εγγραφής αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιείται κατά την συγκέντρωση των δελτίων παραλαβής και χρησιμοποιείται ως πεδίο ομαδοποίησης.  Μεταφέρεται επίσης στο ίδιο πεδίο της κίνησης είδους.

Πεδίο: Ποιοτικά ελαττώματα

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Α/Α πεδίου μεταφοράς 7
Πεδίο αποδοχής Δεκαδική τιμή 5
Τρόπος ορισμού στήλης Τιμή στήλης
Μεταφερόμενη στήλη Ποιοτικά ελαττώματα
Αριθμός δεκαδικών τιμής 2
Αθροιστική συνάρτηση Χωρίς αθροιστική συνάρτηση

Το ποσοστό ποιοτικών ελαττωμάτων μεταφέρεται στο πεδίο Δεκαδική τιμή 5 της εγγραφής αποτελεσμάτων. Δεν μεταφέρεται στις κινήσεις ειδών.

Σελίδα Περιγραφή είδους

Στην σελίδα, ορίζουμε τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφώνεται η περιγραφή του είδους κατά τον μετασχηματισμό των δελτίων παραλαβής σε τιμολόγιο. Η περιγραφή συνίσταται από τα προθέματα που δημιουργούνται από τις γραμμές διαμόρφωσης περιγραφής είδους.

Γραμμή: 1

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Α/Α γραμμής διαμόρφωσης 1
Τρόπος διαμόρφωσης Σταθερό πρόθεμα
Σταθερό πρόθεμα Βιομηχανική τομάτα

Θα λαμβάνεται το πρόθεμα Βιομηχανική τομάτα.

Γραμμή: 2

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Α/Α γραμμής διαμόρφωσης 2
Τρόπος διαμόρφωσης Περιγραφή εύρους κλιμακώμενου πεδίου
Κλιμακώμενο πεδίο Δεκαδική τιμή 4
Κωδικός κλίμακας 1 – Κλίμακα τιμών BRIX ΑΕ 2005

Θα λαμβάνεται η περιγραφή εύρους της κλίμακας Κλίμακα τιμών BRIX ΑΕ 2005. Ορίσαμε στις στήλες μεταφοράς, ότι ο αριθμός brix θα μεταφέρεται στο πεδίο Δεκαδική τιμή 4 της εγγραφής αποτελεσμάτων. Εάν ο αριθμός brix είναι 4,8, τότε θα ληφθεί η περιγραφή Brix 4,50 – 4,99, όπως ορίσαμε στην παραπάνω κλίμακα.

Γραμμή: 3

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Α/Α γραμμής διαμόρφωσης 3
Τρόπος διαμόρφωσης Σταθερό πρόθεμα
Σταθερό πρόθεμα  Π.Ε.

Θα λαμβάνεται το πρόθεμα  Π.Ε. .

Γραμμή: 4

Πλαίσιο Τιμή πλαισίου
Α/Α γραμμής διαμόρφωσης 4
Τρόπος διαμόρφωσης Έκφραση διαμόρφωσης περιγραφής
Έκφραση υπολογισμού MSyge.DT5

Λαμβάνεται το ποσοστό ποιοτικών ελαττωμάτων. Το MSyge αναφέρεται σε εσωτερικό πίνακα δεδομένων κατά την συγκέντρωση των δελτίων παραλαβής και απεικονίζει ουσιαστικά τα στοιχεία μίας εγγραφής αποτελεσμάτων δελτίων παραλαβής. Το DT5 αναφέρεται στο πεδίο Δεκαδική τιμή 5, το πεδίο λαμβάνει το ποσοστό ποιοτικών ελαττωμάτων, όπως ορίσαμε στις στήλες μεταφοράς.

Παράδειγμα

Εάν ο αριθμός brix είναι 4,8 και το ποσοστό ποιοτικών ελαττωμάτων 6, τότε η περιγραφή του είδους διαμορφώνεται ως:

Βιομηχανική τομάτα Brix 4,50 – 4,99 Π.Ε. 6

 

Δημιουργία τύπων παραστατικών αγορών πωλήσεων

Χρειαζόμαστε δύο τύπους παραστατικών, έναν για το δελτίο παραλαβής αγροτικών προϊόντων και έναν για το δελτίο αποστολής στο εργοστάσιο. Επίσης δύο τύπους, στους οποίους θα μετασχηματίζονται τα παραπάνω. Δηλαδή το δελτίο παραλαβής να μετασχηματίζεται σε εκκαθάριση παραγωγού και το δελτίο αποστολής σε τιμολόγιο πώλησης. Στην δοκιμαστική εφαρμογή υπάρχουν τα κάτωθι:

23 – Δελτίο παραλαβής αγροτικών προϊόντων

71 – Εκκαθάριση για λογαριασμό του παραγωγού

211 – Δελτίο αποστολής αγροτικών προϊόντων

270 – Τιμολόγιο πώλησης (Αγροτικών προϊόντων)

Πλην του Δελτίου παραλαβής, οι άλλοι τύποι παραστατικών δεν διαφέρουν από τους κοινούς τύπους. Για τον τύπο Δελτίο παραλαβής πρέπει να ορίσουμε ότι αυτός χρησιμοποιείται στα δελτία παραλαβής και να ορίσουμε κάποιες παραμέτρους για την αυτόματη γένεση του δεύτερου παραστατικού: