Είδη αποθήκης

Επεξεργασία των ειδών αποθήκης (εμπορεύματα, προϊόντα, Α’ ύλες, υπηρεσιών, ειδών φόρων, επιβαρύνσεων και κρατήσεων, κλπ.).

Τα είδη διαχωρίζονται μεταξύ των βάσει του πεδίου Τύπος Είδους. Βάσει της τιμής αυτού του πεδίου εμφανίζονται οι σελίδες και τα πλαίσια που χρειάζονται και αποκρύπτονται πλαίσια και σελίδες που δεν χρειάζονται. Π.χ. για ένα είδος με τύπο είδους Κρατήσεις πωλήσεων δεν είναι απαραίτητη η σελίδα Εναλλακτικοί, οπότε και δεν εμφανίζεται.

Σελίδα Βασικά

Στην σελίδα βασικά, όπως μπορείτε να διακρίνετε στην πρώτη εικόνα, εμφανίζονται διάφορα πεδία κατηγοριοποίησης και κάποια πεδία ελέγχου.

Το πλαίσιο Διαχείριση ορίζει εάν το είδος είναι Κανονικό ή Ελεύθερο. Ορίζουμε τύπο διαχείρισης Ελεύθερο για ένα είδος για το οποίο επιθυμούμε την αλλαγή της περιγραφής του κατά την στιγμή της τιμολόγησης.

Το πλαίσιο Παρακολούθηση ορίζει τον τρόπο παρακολούθησης ενός είδους, π.χ. Σειριακοί Αριθμοί, εάν για το είδος επιθυμούμε να κρατάμε στοιχεία Σειριακών Αριθμών, Παρτίδες, εάν θέλουμε παρτίδες, κλπ.

Το πλαίσιο Λογιστικός Χαρακτηρισμός πέραν από την μία λογιστική κατηγοριοποίηση, ορίζει και τον τρόπο με τον οποίο το είδος θα ενημερώσει την Γενική Λογιστική ή τα Έσοδα Έξοδα.

Σελίδα Διαχείριση

Στοιχεία σχετικά με το κύκλωμα αγορών και το κύκλωμα πωλήσεων.

Το πλαίσιο Τύπος υπολογισμού στις πωλήσεις, ορίζει εάν επιθυμούμε τον υπολογισμό της μονάδος μέτρησης από διαστάσεις (έως 4 διαστάσεις, δυνατότητα χρήσης μαθηματικών συναρτήσεων). Εάν ορίσουμε κάποιο τύπο υπολογισμού, τότε κατά την καταχώριση του είδους σε παραστατικό πωλήσεων και την είσοδο στο πλαίσιο Ποσότητα 1, εμφανίζεται σχετικό παράθυρο για την εισαγωγή των διαστάσεων.

Σελίδα Τιμές

Σελίδα με τις τιμές αγοράς και πώλησης του είδους.

Οι τιμές διαφοροποιούνται ανά χώρο εταιρίας (υποκατάστημα) και δύνανται μεγαλύτερης ανάλυσης, όπως παρακάτω:

Σελίδα Λοιπά

Λοιπές πληροφορίες για το είδος.

Σελίδα Μονάδες μέτρησης – ΦΕΚ

Η σελίδα εμφανίζει τις εναλλακτικές μονάδες μέτρησης και τα αυτόματα είδη ΦΕΚ.

Οι μονάδες μέτρησης εμφανίζονται όταν είναι εγκατεστημένη η ενότητα Εναλλακτικές μονάδες μέτρησης και τα αυτόματα είδη ΦΕΚ όταν υπάρχει η ενότητα Αυτόματα είδη ΦΕΚ.

Μονάδες μέτρησης

Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα καταχώρισης πολλαπλών μονάδων μέτρησης ανά είδος και αυτόματης επιλογής μίας εναλλακτικής μονάδος στα παραστατικά αγορών και πωλήσεων. Στα παραστατικά δε δίνεται η δυνατότητα επιλογής μίας εκ των υπολοίπων.

Αυτόματα Είδη ΦΕΚ

Ορίζουμε εάν το τρέχον είδος θα δέχεται αυτόματα είδη φόρων, επιβαρύνσεων ή κρατήσεων (ΦΕΚ) αγορών ή πωλήσεων και ποια θα είναι αυτά. Ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογίζονται οι αξίες των ειδών ΦΕΚ, ορίζεται στα στοιχεία του αντίστοιχου είδους ΦΕΚ.

Σελίδα Ορισμός ΦΕΚ

Η σελίδα καθίσταται ορατή, εάν ο τύπος του είδους έχει μία από τις τιμές Φόροι, επιβαρύνσεις ή κρατήσεις αγορών ή πωλήσεων.

Ορίζουμε τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογισθεί ένας φόρος, μία κράτηση ή μία επιβάρυνση και εάν υπάρχει εγκατεστημένη η ενότητα αυτόματα είδη ΦΕΚ, ορίζουμε κάποια κριτήρια για τα είδη και τους λογαριασμούς που θα αποδέχονται αυτό το είδος ΦΕΚ.

Σελίδα Σύνολα

Τέλος, στην σελίδα Σύνολα, εμφανίζονται κάποιοι αθροιστές με ποσότητες και αξίες που αφορούν στο είδος: