Λογαριασμοί εμπορικού

Στο αρχείο αυτό κρατώνται αφ’ ενός οι λογαριασμοί των συναλλασσομένων (λογαριασμοί πελατών, προμηθευτών, παραγωγών, κλπ.) και αφ’ ετέρου διάφοροι άλλοι λογαριασμοί, όπως λογαριασμοί δαπανών, λογαριασμοί ταμείων, τραπεζικοί λογαριασμοί, κλπ.

Οι λογαριασμοί διαχωρίζονται μεταξύ των βάσει του πλαισίου Τύπος λογαριασμού. Οι δυνατές τιμές που μπορεί να λάβει το πλαίσιο αυτό είναι:

Τιμή Λεκτικό Επεξήγηση
11 Προμηθευτής Τυπικός λογαριασμός προμηθευτή
12 Λογαριασμός εξόδου Ειδικός λογαριασμός χωρίς κατηγορία ΦΠΑ
13 Λογαριασμός αγορών Τυπικός λογαριασμός αγορών
14 Λογαριασμός δαπανών Τυπικός λογαριασμός δαπανών
15 Παραγωγός Χρήση κυρίως στην ενότητα Συλλογή αγροτικών προϊόντων
16 Λογαριασμός παγίων Χρησιμοποιείται για τα πάγια υπό κατασκευή.
21 Πελάτης Τυπικός λογαριασμός πελάτη
22 Λογαριασμός εσόδου Ειδικός λογαριασμός χωρίς κατηγορία ΦΠΑ
23 Λογαριασμός πωλήσεων Τυπικός λογαριασμός πωλήσεων
31 Ταμείο Λογαριασμός ταμείου (μετρητών)
32 Λογαριασμός τραπέζης Τραπεζικοί λογαριασμοί
33 Λογαριασμός προς απόδοση
36 Λογαριασμός ΦΠΑ Λογαριασμοί ΦΠΑ που κινούνται αυτόνομα
37 Φόροι – τέλη – ταμεία
41 Συνεργάτης εσωτερικός Λογαριασμοί υπαλλήλων της επιχείρησης.
42 Συνεργάτης εξωτερικός Λογαριασμοί εξωτερικών συνεργατών
43 Πωλητής Λογαριασμός πωλητή
51 Επιβαρύνσεις αγορών Λογαριασμοί ΦΕΚ Αγορών
52 Φόροι αγορών Λογαριασμοί ΦΕΚ Αγορών
53 Κρατήσεις αγορών Λογαριασμοί ΦΕΚ Αγορών
61 Επιβαρύνσεις πωλήσεων Λογαριασμοί ΦΕΚ Πωλήσεων
62 Φόροι πωλήσεων Λογαριασμοί ΦΕΚ Πωλήσεων
63 Κρατήσεις πωλήσεων Λογαριασμοί ΦΕΚ Πωλήσεων
71 Χρεώστης
72 Πιστωτής
91 Μέτοχος
99 Εταιρία Ψευδο-λογαριασμός για τους χώρους της εταιρίας.

Λογαριασμοί αγορών, δαπανών και πωλήσεων

Οι λογαριασμοί αυτοί κινούνται μέσω των παραστατικών λογαριασμών. Λογαριασμοί τύπου αγορών δύνανται να χρησιμοποιηθούν για αγορές ειδών που δεν ενδιαφέρει η τήρηση ποσότητας.

Ένας εναλλακτικός τρόπος καταχώρισης δαπανών είναι η δημιουργία ειδών με τύπο είδους Δαπάνη και στην συνέχεια καταχώριση των παραστατικών δαπανών μέσω του κυκλώματος Παραστατικών αγορών πωλήσεων.

Λογαριασμοί ΦΕΚ (Φόρων, Επιβαρύνσεων και Κρατήσεων)

Η εφαρμογή έχει δυνατότητα καταχώρισης πρόσθετων φόρων, επιβαρύνσεων και κρατήσεων στα παραστατικά αγορών πωλήσεων με δύο τρόπους:

Με χρήση ειδών φόρων, επιβαρύνσεων και κρατήσεων (Είδη ΦΕΚ)

Με χρήση λογαριασμών φόρων, επιβαρύνσεων και κρατήσεων.

Οι λογαριασμοί ΦΕΚ είναι λογαριασμοί της εμπορικής διαχείρισης και χρησιμοποιούνται στις σελίδες Λογαριασμοί ΦΕΚ των παραθύρων επεξεργασίας Παραστατικά αγορών πωλήσεων και Παραστατικά λογαριασμών.

Όπως βλέπουμε στην παραπάνω εικόνα οι λογαριασμοί ΦΕΚ έχουν κατηγορία ΦΠΑ και μπορεί να επιβαρύνουν ή όχι την αξία ΚΕΠΥΟ ενός παραστατικού. Επίσης η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα οι αξίες ΦΕΚ να υπολογίζονται με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Δίδεται την στιγμή της τιμολόγησης
  • Είναι σταθερό ποσό
  • Υπολογίζεται με ποσοστό στην καθαρή αξία του παραστατικού
  • Υπολογίζεται με τιμή επί την ποσότητα των ειδών (για παραστατικά αγορών πωλήσεων).