Παραστατικά λογαριασμών

Τα παραστατικά λογαριασμών χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή τιμολογίων δαπανών, τιμολογίων λοιπών εσόδων ή εξόδων και διαφόρων άλλων παραστατικών (π.χ. όπως απογραφής πελατών, προμηθευτών, καταλογισμός τόκων, κλπ.).

Τα παραστατικά λογαριασμών αντί για είδη αποθήκης, κινούν μόνο λογαριασμούς εμπορικού.  Δεν περιέχουν ποσότητες ή εκπτώσεις και δύνανται να ενημερώσουν την γενική λογιστική, τα έσοδα / έξοδα και τις καταστάσεις ΚΕΠΥΟ.

Βασικές λειτουργίες παραστατικών λογαριασμών:

 • Καταχώριση χειρόγραφων παραστατικών
 • Έκδοση μηχανογραφημένων παραστατικών
 • Ακύρωση παραστατικών

 Δυνατότητες επεξεργασίας παραστατικών λογαριασμών:

 • Λογαριασμοί κεφαλίδας παραστατικού
  • Αναζήτηση λογαριασμού με κωδικό, επωνυμία ή ΑΦΜ ή μέρος αυτών ή εμφάνιση παραθύρου (F5) για αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια.
  • Εισαγωγή νέου λογαριασμού που δύναται να κινηθεί σε παραστατικά λογαριασμών.
 • Λογαριασμοί γραμμών παραστατικού
  • Αναζήτηση λογαριασμού με κωδικό ή περιγραφή, μέρος αυτών ή εμφάνιση παραθύρου (F5) για αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια.
  • Εισαγωγή νέου λογαριασμού.
  • Αποφορολόγηση συνολικής αξίας στο πλαίσιο Καθαρή αξία.
  • Αξία F8, Π.χ. 118 F8 = 100
 • Εκτυπώσεις παραστατικών
  • Άμεση εκτύπωση των μηχανογραφημένων παραστατικών με λήψη συμβολοσειράς σήμανσης εάν απαιτείται.
  • Επανεκτύπωση παραστατικών σε προτυπωμένο έντυπο ή σε λευκό χαρτί ή σε αρχείο ASCII.
  • Διαμόρφωση φορμών εκτύπωσης παραστατικών για εκτυπωτές ακίδων.
  • Διαμόρφωση φορμών εκτύπωσης παραστατικών για γραφικούς εκτυπωτές.
 • Αντιστοιχίσεις κινήσεων
  • Αντιστοίχιση παραστατικών αγορών πωλήσεων με κινήσεις χρηματοοικονομικών παραστατικών ή απλών κινήσεων λογαριασμών.
  • Προβολή στοιχείων αντιστοίχισης κινήσεων.
  • Διαγραφή στοιχείων αντιστοίχισης κινήσεων και επαναδημιουργία.

Περιλαμβάνεται στην Ενότητα Αντιστοιχίσεις κινήσεων λογαριασμών.

 • Άρθρα Γενικής Λογιστικής
  • Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας άρθρου γενικής λογιστικής.
  • Δυνατότητα προβολής του δημιουργηθέντος άρθρου ή του σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού προβολή του άρθρου που θα δημιουργηθεί.
  • Διαγραφή του λογιστικού άρθρου.
 • Λοιπά
  • Διαμόρφωση τύπων παραστατικών λογαριασμών από τον αντίστοιχο πίνακα.
  • Σχόλια παραστατικού.
  • Ενημέρωση ΚΕΠΥΟ.
 • Επιπλέον
  • Δυνατότητα καταχώρισης λογαριασμών Φόρων, επιβαρύνσεων και κρατήσεων (Ενότητα Λογαριασμοί ΦΕΚ – Σελίδα Λογαριασμοί ΦΕΚ)
  • Δυνατότητα εξόφλησης παραστατικού με απλή κίνηση εξόφλησης, με μικτό τρόπο πληρωμής ή με χρηματοοικονομικό παραστατικό.
  • Δυνατότητα αλλαγής χώρου του παραστατικού.