Χρηματοοικονομικά παραστατικά

Χρηματοοικονομικά παραστατικά νοούνται όλα τα παραστατικά που αφορούν σε οικονομικές συναλλαγές, όπως:

 • Εισπράξεις μετρητών από πελάτες
 • Πληρωμή μετρητών σε προμηθευτές
 • Παραλαβή εισπρακτέων αξιογράφων
 • Παράδοση πληρωτέων αξιογράφων
 • Μεταβίβαση εισπρακτέων αξιογράφων σε προμηθευτές ή τράπεζες
 • Εξόφληση εισπρακτέων αξιογράφων
 • Εξόφληση πληρωτέων αξιογράφων
 • Πληρωμή εργαζομένων, κλπ.

Όλες οι οικονομικές συναλλαγές της επιχείρησης καταχωρούνται με την χρήση αυτής της ενότητας.

Η εφαρμογή έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης καταχώρισης μετρητών, αξιογράφων, πιστωτικών καρτών, κλπ. σε ένα χρηματοοικονομικό παραστατικό, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Π.χ. Μία είσπραξη από πελάτη θα μπορούσε να περιλαμβάνει:

 • Μετρητά
 • Επιταγές
 • Πιστωτική κάρτα
 • Κατάθεση σε όψεως
 • Λοιπή χρέωση

ενώ μία πληρωμή σε προμηθευτή:

 • Μετρητά
 • Πληρωτές επιταγές
 • Μεταβιβασθείσες επιταγές
 • Κατάθεση σε όψεως
 • Λοιπή πίστωση

Δυνατότητες επεξεργασίας χρηματοοικονομικών παραστατικών

 • Βασικές δυνατότητες
  • Καταχώριση χειρόγραφων παραστατικών
  • Έκδοση μηχανογραφημένων παραστατικών (σειρά, αριθμός, εκτύπωση).
  • Εισαγωγή νέου λογαριασμού μέσα από το παράθυρο
  • Εισαγωγή νέων αξιογράφων μέσα από το παράθυρο
  • Μαζική εισαγωγή αξιογράφων μέσα από το παράθυρο
  • Ανάλυση γραμμής χρηματοοικονομικού παραστατικού.
 • Λογαριασμοί κεφαλίδας παραστατικού
  • Αναζήτηση λογαριασμού με κωδικό, επωνυμία ή ΑΦΜ ή μέρος αυτών ή εμφάνιση παραθύρου (F5) για αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια.
  • Εισαγωγή νέου λογαριασμού που δύναται να κινηθεί σε παραστατικά λογαριασμών.
 • Αντιστοιχίσεις Κινήσεων
  • Αντιστοίχιση των κινήσεων του χρηματοοικονομικού παραστατικού με κινήσεις λογαριασμών προερχόμενες από παραστατικά αγορών πωλήσεων, παραστατικά λογαριασμών ή απλές κινήσεις λογαριασμών.
  • Προβολή στοιχείων αντιστοίχισης κινήσεων.
  • Διαγραφή στοιχείων αντιστοίχισης κινήσεων και επαναδημιουργία.

Περιλαμβάνεται στην ενότητα Αντιστοιχίσεις Κινήσεων Λογαριασμών.

 • Εκτυπώσεις παραστατικών
  • Άμεση εκτύπωση των μηχανογραφημένων παραστατικών.
  • Επανεκτύπωση χειρόγραφων και μηχανογραφημένων παραστατικών.
  • Διαμόρφωση φορμών εκτύπωσης παραστατικών για εκτυπωτές ακίδων.
  • Διαμόρφωση φορμών εκτύπωσης παραστατικών για γραφικούς εκτυπωτές.
 • Άρθρα Γενικής Λογιστικής
  • Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας άρθρου γενικής λογιστικής.
  • Δυνατότητα προβολής του δημιουργηθέντος άρθρου ή του σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού προβολή του άρθρου που θα δημιουργηθεί.
  • Διαγραφή του λογιστικού άρθρου.
 • Λοιπά
  • Διαμόρφωση τύπων παραστατικών λογαριασμών από τον αντίστοιχο πίνακα.
  • Σχόλια παραστατικού.